Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành, ứng xử, tuân thủ pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trong Nhà ...